Sắt vuông cán cạnh 12mm

Sắt vuông cán cạnh 12mm

Tiếng Anh