Sắt vuông 10mm cuốn hình C S J

Sắt mỹ thuật vuông 10mm đặc trơn cuốn hình C S J

Tiếng Anh